Centre Ecoambiental

Des del curs 2004-2005, el CC SANT SALVADOR participa en el el Programa de Centres Ecoambientals que van crear la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d'Educació i Cultura amb la finalitat d'impulsar l'EDUCACIÓ AMBIENTAL en la vida dels centres educatius de les Illes Balears.

Durant tots aquests anys, el CC SANT SALVADOR ha creat projectes i dissenyat activitats relacionats amb el medi ambient amb la idea de sensibilitzar el nostre alumnat en la protecció i estimació del nostre territori.

Aquest compromís ha estat reconugut en diferents ocasions amb l'atorgament de guardons ecoambientals que cada dos cursos escolars fa entrega les Conselleries del Govern Balear implicades en aquest Programa de Centres Ecoambientals.