HISTÒRIA DEL NOSTRE COL·LEGI

El Col·legi Sant Salvador està situat en el centre d’Artà i imparteix docència des del 1870, any en què la Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül fundà una comunitat en aquest poble. L’any 1945 fou construït el Col·legi actual. Per Ordre del 29 de setembre de 1949 funciona com a Escola de Primària. Fins el 1975 s’anomenà “Colegio San Vicente de Paúl”, però després es va agrupar amb l’Escola Parroquial convertint-se en una escola mixta i denominant-se COL·LEGI SANT SALVADOR.

a) Centre privat concertat.El centre és privat i confessional catòlic. Ve definida la seva oferta educativa en el Caràcter Propi i el Projecte educatiu, documents que tenen dret a conèixer tots els membres de la comunitat educativa del centre.

Amb l’Ordre Ministerial del 16 de Maig de 1986 obté la condició de Col·legi amb Concert General. Posteriorment es va renovar el Concert amb caràcter definitiu per l’ordre del 22 de desembre de 1992. Els centres concertats estan sotmesos a les normes reguladores del règim de concerts; entre d’altres, el Títol IV de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; i la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

b) El centre està concertat amb la Conselleria d’Educació i Cultura en els ensenyaments següents: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Arxiu fotogràfic de sa madona de S'Omo.

c) Les normes d’organització, funcionament i convivència en el centre, contingudes en el Reglament de Règim Interior del centre, són normes de desenvolupament públiques. Tots els membres de la comunitat educativa, que en són els afectats, tenen dret a conèixer-les. Els interessats poden consultar una còpia del Reglament de Règim Interior a la secretaria del centre.

d) La llengua vehicular del Centre és el català. En el curs 1992/93 ens vàrem constituir en Escola Mallorquina.

h) Programes competència lingüística en llengua estrangera.

  • S’imparteixen 3 sessions setmanals d’anglès al segon cicle d’ infantil

  • Comptam amb la intervenció d’un/a ajudant lingüístic/a a Primària

  • Des del curs 2014 participam en Projectes dels Programa Internacional Erasmus

  • Des del curs 2017 està integrat dins Cambridge Educational Partner.

i) El Centre participa del programa de Centres Ecoambientals i fomenta la Reutilització Llibres text.

j) Serveis gestionats per l’AMIPA: escola matinera, menjador escolar, activitats extraescolars i campaments d’estiu i tenen caràcter voluntari.

Els centre organitza una oferta d’activitats extraescolars i serveis complementaris per al conjunt d’alumnes, com a part de la seva oferta; i serveis educatius, vinculats al seu Caràcter Propi i Projecte Educatiu com a eines de millora de la qualitat de l’ensenyament i formació integral dels alumnes.

A les ensenyances concertades, aquestes activitats són aprovades pel Consell Escolar, i el preu de les activitats i serveis complementaris -que no tenen caràcter lucratiu- és autoritzat per la Conselleria d’Educació i Cultura. La participació dels alumnes en aquestes activitats i serveis és un complement fonamental per a la seva formació i per al servei educatiu del centre. L’Equip Directiu concreta les activitats per a cada curs escolar (les activitats extraescolars conjuntament amb l’AMIPA del centre).

k) Informació i Entrevistes. Els pares i mares d’alumnes seran informats dels aspectes relacionats amb l’educació dels seus fills o de les qüestions del centre que els afectin, segons el tipus de tema, mitjançant avís personal o comunicació general dels procediments que, en cada cas, es determinin (correu electrònic, tauler anuncis, circulars, telèfon, web, SMS, Eina educativa,...).

Els pares podran entrevistar-se amb la direcció o els tutors dels seus fills dins l’horari establert i prèvia petició d’hora.

La incorporació del seu fill i de vostès mateixos en aquest col·legi i a la seva comunitat educativa, com a resultat del dret d’elecció de centre i del tipus d’educació que desitgen per al seu fill, comporta uns compromisos recíprocs.

El centre es compromet a desenvolupar el procés educatiu en un ambient d’acollida, atenció individualitzada, formació integral i respecte cap als drets dels alumnes, tot això amb la nostra proposta educativa.